|EN

Nomination Committee

Nomination Committee

Mr. Hung Sui Kwan    

(Committee Chairman)

Mr. Ma Lishan   

Dr. Lee Kwok Keung Edward   

Mr. Liang Guoxing   

Nomination Committee

Mr. Hung Sui Kwan    

(Committee Chairman)

Mr. Ma Lishan   

Dr. Lee Kwok Keung Edward   

Mr. Liang Guoxing