| EN

Baijiu

Guizhou Yaxi Jiao

Guizhou Yaxi Jiao comes from Guizhou with a history of over 200 years. It is one of the top regional brands during the period from 70s' to 80s'. Guizhou Yaxi Jiao is mid-end Chinese baijiu of strong flavor type with ingredients of broomcorn, wheat, glutinous rice, & spring water of Lei Spring. It has the title of “The beauty of Baijiu” in high quality production of pure grains.

 

Guizhou Yaxi Jiao Laojiu

Guizhou Yaxi Jiao Jiaocang

Guizhou Yaxi Jiao Diancang

Jingoin Leiquan

Shengshi Jingdian

Baijiafu

Tezhi Leiquan

Tianxiang Guose

Sanxing

Baijiu

Wine

Whisky

Others

Guizhou Yaxi Jiao

Guizhou Yaxi Jiao comes from Guizhou with a history of over 200 years. It is one of the top regional brands during the period from 70s' to 80s'. Guizhou Yaxi Jiao is mid-end Chinese baijiu of strong flavor type with ingredients of broomcorn, wheat, glutinous rice, & spring water of Lei Spring. It has the title of “The beauty of Baijiu” in high quality production of pure grains.

 

Guizhou Yaxi Jiao Laojiu

Guizhou Yaxi Jiao Jiaocang

Guizhou Yaxi Jiao Diancang

Jingoin Leiquan

Shengshi Jingdian

Baijiafu

Tezhi Leiquan

Tianxiang Guose

Sanxing